2019 වර්ෂයේ උපාධි ප්‍ර‍දානෝත්සවයට සහභාගි වූ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ උපාධිධාරි සිසුන් වෙත දැන්වීමයි

2019.09.14 හා 2019.09.15 යන දිනයන් හිදී උපාධි ලෝගු විශ්වවිද්‍යාලයට භාර දුන් සිසුන් සඳහා ශිෂ්‍ය වාර්තා පොතේ මුද්‍රා තැබීම 2019.11.04 දින සිට 2019.11.08 දින දක්වා පෙ.ව...