Home / Academic Support Staff

 

Mr. A. M. Wimalasena

Miss. K. A. D. S. L. Jayewardena

Mr. R. D. Thushara

Mr. R. W. P. Sanjeewa

Mr. M. K. Gallage

Mr. D. M. N. K. Dissanayake

Mrs. H. M. R.N.Amarathunga

Mr. J. K. D. H. GJayanetthi

Mr. B. M. C.J. Senevirathna

Mr. U. V. V. P. Balasuriya

Mr. K. M. B. L. Piyarathne

Mr. N. A. S. N. Chithakshana