2019 වර්ෂයේ උපාධි ප්‍ර‍දානෝත්සවයට සහභාගි වූ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ උපාධිධාරීන් වෙත දැන්වීමයි

දැන්වීමයි

2019 වර්ෂයේ උපාධි ප්‍ර‍දානෝත්සවයට සහභාගි වූ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ උපාධිධාරීන් වෙත

උපාධි ලෝගු මෙතෙක් විශ්වවිද්‍යාලයට බාර දී නොමැති සිසුන් ගේ උපාධි ලෝගුව සමඟ සාටකය 2020.02.28 දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා ව්‍යවහාරික විද්‍යාපීඨ කාර්යාලයේදී භාර ගනු ලැබේ.

මේ සහා ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත විශ්වවිද්‍යාලය මගින් නිකුත් කරනු ලැබු මුදල් ආපසු ගෙවීම සහා වු අයදුම් පත්‍ර‍ය සමග බැංකු ගිණුමෙහි ායා පිටපතක් අනිවාර්යයෙන් රැගෙන ආයුතු බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

තවද උපාධි ලෝගු විශ්වවිද්‍යාලයීය ආරක්ෂක අංශය වෙත ලබා දී අදාළ ලියකියවිලි ලබා නොදුන් සිසුන්ගේ තැන්පත් මුදල් නිදහස් කිරීම සඳහා ඉහත ලියකියවිලි ද 2020.02.28 දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා ව්‍යවහාරික විද්‍යාපීඨ කාර්යාලයේදී භාර ගනු ලැබේ.

[button url=”https://science.sjp.ac.lk/wp-content/uploads/2020/02/45-වන-උපාධි-ප්-රදානෝත්සවය.pdf” color=”blue” title=” මුදල් ආපසු ගෙවීම සඳහා වු අයදුම් පත්‍ර‍ය මෙතැනින් බාගත කරගන්න” target=”_blank” border=”false”]>> මුදල් ආපසු ගෙවීම සඳහා වු අයදුම් පත්‍ර‍ය මෙතැනින් බාගත කරගන්න<<[/button]

 

පීඨාධිපති
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය