ඉලෙක්ට්‍රෝනික විද්‍යාවේ පතාක යෝධයා : චිත්‍රානන්ද මල්වත්ත පීරිස්

1951 ඔක්තෝබර් 21 වැනි දින මල්වත්තගේ ගාමිණී චිත්‍රානන්ද පීරිස් දරුවා උඩහමුල්ල ගමෙහි උපත ලැබුවේ ය. එතුමා මූලික අධ්‍යාපනය ලැබුවේ නුගේගොඩ උඩහමුල්ලේ ශ්‍රී විජයාරාම මහා විද්‍යාලයෙන්...