ව්‍යවසායයන්ගේ,කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ,පර්‍යේෂණ හා සියලු ක්ෂේත්‍රයන්ගේ
හෙට දවස ගැන අද දකින විවෘත දේශනය
“ගෝලීය භූ දේශපාලනික බලපෑම් හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ හෙට දවස”

👤 මහාචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහ
සමගින්

📅 2023 දෙසැම්බර් 22
⏰ සවස 1 සිට
📌 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ
ව්‍යවහාරික විද්‍යාපීඨයේදී …

ඔබ සැමට ආරාධනා…!

සංවිධානය
B.Sc (Honours) in Applied Sciences Degree Programme
Society of Industrial scholars