Home / Temporary Instructors

 

Current Instructors

I.E.M. Gunawardhana

W.L.C. Piyasundara

Management Science Instructors

P.G.A.R.D Jayasundara

K.M.G.D. Kulatunga

S.M.S. Serasinghe