Home / Temporary Instructors

 

Current Mathematics Instructors

S. S. P. Jayawardena

V. P. Peries

D.D.D. Karunaratne

A. C. T. Sandamali

T. K. Jayasekara

H. Shanika

S. O. Peiris

C. N. Perera

Uvinda Chiranthi

M. P. T. Rajapaksha

Current Applied Mathematics Instructors

I.E.M. Gunawardhana

W.L.C. Piyasundara

Management Science Instructors

P.G.A.R.D Jayasundara

K.M.G.D. Kulatunga

S.M.S. Serasinghe