2019 වර්ෂයේ උපාධි ප්‍ර‍දානෝත්සවයට සහභාගි වූ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ උපාධිධාරීන් වෙත දැන්වීමයි

දැන්වීමයි 2019 වර්ෂයේ උපාධි ප්‍ර‍දානෝත්සවයට සහභාගි වූ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ උපාධිධාරීන් වෙත‚ උපාධි ලෝගු මෙතෙක් විශ්වවිද්‍යාලයට බාර දී නොමැති සිසුන් ගේ උපාධි ලෝගුව සමඟ සාටකය...