2019 වර්ෂයේ උපාධි ප්‍ර‍දානෝත්සවයට සහභාගි වූ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ උපාධිධාරි සිසුන් වෙත කෙරෙන දැන්වීමයි

උපාධි ලෝගු මෙතෙක් විශ්වවිද්‍යාලයට බාර දී නොමැති සිසුන්ගේ උපාධි ලෝගුව සමඟ සාටකය 2019.10.19 සහ 20 යන දිනයන් හිදී පෙ.ව 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා ව්‍යවහාරික විද්‍යපීඨ කාර්යාලයේදී භාර ගනු ලැබේ.

මේ සඳහා ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත‚ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් නිකුත් කරනු ලැබු මුදල් ආපසු ගෙවීම සඳහා වු අයදුම් පත්‍ර‍ය සමග බැංකු ගිණුමෙහි ඡායා පිටපතක් සහ සේවා නියුක්තිය පිළිබඳ සංගණන පත්‍රිකාව අනිවාර්යයෙන් රැගෙන ආයුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

පීඨාධිපති
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය