අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන AHEAD ව්‍යාපෘතිය මගින් විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථයින්ගේ රැකියා වෙළඳපලට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම හා මෘදු කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා යෙදවුමක් (App) හඳුන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වේ. ඒ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථයින් වන ඔබගේ අදහස ඉතා වැදගත් සේ සලකමු. පහත පෝරමය පුරවා ඔබගේ අදහස් ලබා දෙන්න.

Please fill out the form (පෝරමය පුරවන්න)>>