පිලිකා සෛල මැඩිමටත් හෘර්ද රෝග වලටත් තිරසර ගුණ දෙන මුහුදු කූඩලු සුප්

සත්ත්ව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය චමරි දිසානායක  ප්‍රමුඛ පර්යේෂණ කණ්ඩායම සිදුකරන ලද පර්යේෂණයක ප්‍රතිපල ඇසුරෙන් “මව්බිම” පළවූ ලිපිය.

48873