සත්ත්ව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශ ප්‍රධානී, මහාචාර්ය පත්මලාල් මානගේ මහතා විසින් 2017 දෙසැම්බර් 13 වන දින විදුසර විද්‍යා සගරාවේ පලකළ විශේෂ ලිපිය.

Read the PDF

PAGE 14-15