වෙල්ඩින් කර්මාන්තය හා පොලික්ලොරිනේටඩ් බයිෆීනෝල්, පාරිසරික සහ මානව සෞඛ්‍ය බලපෑම්

සත්ත්ව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශ ප්‍රධානී, මහාචාර්ය පත්මලාල් මානගේ මහතා විසින් 2017 දෙසැම්බර් 13 වන දින විදුසර විද්‍යා සගරාවේ පලකළ විශේෂ ලිපිය.

Read the PDF

PAGE 14-15